Strona główna Archiwum Sprzęt Galeria zdjęć Ruch amatorski Redakcja
 

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
powrót15-10-2005

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH


Regulamin Rozgrywek Ligowych
Sekcji Tenisa Stołowego Łódzkiego Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

1. Sezon rozgrywkowy przebiega w cyklu jesień – wiosna i trwa od września do czerwca roku
następnego z zimową przerwą pomiędzy rundami rozgrywek.
2. Przed rozpoczęciem sezonu odbywa się Zebranie Organizacyjne na którym:
 zatwierdzona zostaje liczebność i system rozgrywek poszczególnych lig i wysokość
 wpisowego na dany sezon oraz zasady awansu i spadku na następny sezon.
 podejmowane są inne kluczowe decyzje dla Ligi.
3. Do rozgrywek mogą być zgłoszone drużyny z Łodzi i województwa łódzkiego ale o warunkach
udziału drużyn z miejscowości położonych dalej niż 30 km od Łodzi decydują organizatorzy
rozgrywek.
4. Drużyna składa się z co najmniej 3 zawodników.
5. Prawo udziału w rozgrywkach mają:
a) Kobiety – z wyłączeniem grających w ekstraklasie PZTS
b) Mężczyźni:
 amatorzy,
 weterani – wszyscy zawodnicy powyżej 40-go roku życia
 zawodnicy z IV i III ligi PZTS
 pozostałych zawodników obowiązują karencje : II ligowych - 1 rok a z lig wyższych –
2 lata (licząc od dnia rozegrania ostatniego meczu w danej lidze do dnia rozpoczęcia
rozgrywek).
6. W meczach barażowych mogą występować tylko ci zawodnicy którzy w składzie danej drużyny
wystąpili w co najmniej trzech meczach w sezonie zasadniczym. Przez udział w meczu należy
rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu wygranym walkowerem gdzie
zawodnik wpisany jest do podstawowego składu. Nie dotyczy to zawodnika rezerwowego nie
grającego w meczu.
7. W rozgrywkach uczestniczą drużyny, które w wyznaczonych terminach: wniosą pełną opłatę
wpisowego oraz wypełnią i dostarczą Kierownikowi Rozgrywek Kartę Zgłoszeniową Drużyny.
8. Skład drużyny można uzupełnić o zawodnika nie uczestniczącego do tej pory w rozgrywkach,
tylko w przerwie pomiędzy rundami rozgrywek.
9. Każda drużyna stanowi odrębną jednostkę organizacyjną.
10. Mecze odbywają się w miejscu i terminie określonym w kalendarzu rozgrywek, sporządzonym
przez Kierownika Rozgrywek.
11. Z ważnych przyczyn dopuszcza się możliwość przełożenia terminu meczu ale każde odstępstwo
od kalendarza rozgrywek musi być wcześniej zgłoszone i uzgodnione z Kierownikiem Rozgrywek.
12. Rozegranie meczu przełożonego powinno nastąpić w terminie nie przekraczającym 14 dni
a tylko w wyjątkowych sytuacjach drużyna może mieć więcej niż jedno przełożone spotkanie.
13. Mecze rozgrywane są systemem 3 x 3 + debel w kolejności gier: A-X, B-Y, C-Z, DEBEL,
B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X, A-Y. W trakcie meczu można wystawić zawodników rezerwowych-bez
możliwości zmiany powrotnej.
14. Drużyna może rozegrać mecz w składzie minimum 2 osobowym.
15. W rozgrywkach obowiązują aktualne przepisy PZTS dotyczące:
a. okładzin,
b. rakietek,
c. liczenia.
16. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się niespełnienie wymogów dotyczących stołów,
oświetlenia i wymiarów sali oraz strojów.
17. Piłeczki dopuszczone do rozgrywek ligowych:
 Wszystkie z atestem ITTF
 Treningowe firm: JOOLA, TSP, Butterfly. W II lidze jeszcze Duble Chappines -„cyrkle” i GEWO.
18. Piłeczki (mogą być dwa rodzaje) jakimi drużyna będzie rozgrywała swoje mecze w danym
sezonie jako gospodarze należy wpisać do Karty Zgłoszeniowej.
19. Drużyna gości, na tydzień przed danym meczem, ma prawo dowiedzieć się od drużyny gospodarzy
jakimi dokładnie piłeczkami mecz będzie rozgrywany.
20. Wszystkie gry danego meczu muszą być rozegrane takimi samymi piłeczkami. Jeśli gospodarze
nie zabezpieczą mecz w ich odpowiednią liczbę o wyborze piłeczki decyduje zawodnik
z drużyny gości.
21. Przed rozpoczęciem meczu powinna nastąpić prezentacja i powitanie drużyn.
22. Przed rozpoczęciem gier, kapitanowie obu drużyn powinni przypomnieć swoim kolegom o
wyłączeniu telefonów komórkowych.
23. Za prawidłowy przebieg spotkania odpowiedzialni są kapitanowie drużyn którzy powinni być
wybierani spośród grających zawodników. Kierownicy drużyn odpowiadają zaś za
reprezentowanie drużyny na zewnątrz i mają prawo głosu na Zebraniu Organizacyjnym.
24. Za prawidłowe sędziowanie odpowiada drużyna gospodarzy.
25. Wszelkie uwagi dotyczące warunków gry i uprawnień zawodników, należy wpisać do protokółu na
żądanie kierownika lub kapitana drużyny przed rozpoczęciem meczu, natomiast uwagi dotyczące
różnego rodzaju wydarzeń zaszłych w trakcie meczu powinny być wpisane przed podpisaniem
protokółu. Mają one charakter informacyjny, pomocny przy rozpatrywaniu ewentualnego
protestu.
26. Protokóły meczowe sporządza się w 3 egzemplarzach (goście, gospodarz, Kierownik Rozgrywek).
27. Do obowiązku gospodarzy należy dostarczenie Kierownikowi Rozgrywek w ciągu 30 dni oryginału
protokółu spotkania podpisanego przez kapitanów obu drużyn.
28. Po rozegraniu spotkania (tego samego dnia) kierownik drużyny gospodarzy informuje
Kierownika Rozgrywek o wyniku meczu i punktowaniu poszczególnych zawodników obu drużyn.
29. Drużyna otrzymuje punkty meczowe:
a. za zwycięstwo - 3 punkty
b. za remis - 2 punkty
c. za porażkę - 1 punkt
d. za walkower - 0 punktów
30. Po 3 walkowerach drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek.
31. O kolejności zajmowanych miejsc w decyduje liczba punktów meczowych.
32. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska taką samą ilość punktów, sporządza się tabelę
pomocniczą, w której uwzględnia się wyniki uzyskane pomiędzy tymi drużynami.
O kolejności w tabeli decyduje wówczas:
a. liczba zdobytych punktów,
b. stosunek gier,
c. stosunek setów,
d. stosunek piłek,
e. dodatkowy mecz na neutralnym terenie,
f. losowanie.
33. W rozgrywkach typu play-off w przypadku remisów postępuje się analogicznie.
34. Mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika drużynie, która:
 spóźni się na spotkanie ponad 30 minut,
 stawi się zdekompletowana ( 1 zawodnik ),
 wystawi do meczu zawodnika nieuprawnionego.
35. Mecz zostanie zweryfikowany jako walkower obustronny w sytuacji nie rozegrania przełożonego
meczu w wyznaczonym przez Kierownika Rozgrywek terminie z winy obydwu zainteresowanych
drużyn.
36. Za nieprzestrzeganie zasad opisanych w Regulaminie, drużyna może otrzymać następujące kary
regulaminowe:
a. upomnienie,
b. odebranie punktów meczowych,
c. wykluczenie zawodnika z rozgrywek,
d. degradacja drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
e. wykluczenie drużyny z rozgrywek.
37. Organizator rozgrywek zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego
regulaminu.
38. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZTS i prawo zwyczajowe.
39. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty
poniesione przez biorących udział w rozgrywkach.
40. Każda osoba uczestniczy w rozgrywkach na własną odpowiedzialność a drużyny biorące udział w
rozgrywkach ubezpieczają się we własnym zakresie od skutków mogących zaistnieć wypadków lub
innych przyczyn utraty zdrowia w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego.


Łódź, wrzesień 2005 r.
Wiceprezes ŁSKFSTiR - Kierownik Sekcji Tenisa Stołowego ŁSKFST i R
Wiesław Mruk

Kierownik Rozgrywek - Waldemar Ciesiołkiewicz

 

   copyright © Modest sp z o.o.